Quick facts

  • Stockholm
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Media and Communication

Subjects:

 • Assistant Professor
 • Associate professor
 • Professor

Apply by: 2022-10-31

Biträdande lektor i medie-och kommunikationsvetenskap

Published 2022-09-22

Ref.nr SU FV-3450-22
   
vid Institutionen för mediestudier. Sista ansökningsdag: 2022-10-31.
Institutionen för mediestudier är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med drygt 80 anställda och ca 850 helårsstudenter per läsår. Institutionen har fyra grund- och forskarutbildningsämnen: filmvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap. Dessa är fördelade på tre enheter, film; journalistik, medier och kommunikation (JMK); samt mode. För ytterligare information om forskningsinriktningar och utbildning se vår hemsida.

Ämne/ämnesbeskrivning
Det finns en lång tradition av forskning om svenska medier vid institutionen, med särskilt fokus på journalistik. Under senare år har det dock skett en förskjutning mot ett fokus på frågor relaterade till globala kriser och transnationell mänsklig rörlighet för människor, deras problem och inte minst deras kommunikativa strategier.

Verksamma forskare vid institutionen representerar både humanistiska och samhällsvetenskapliga traditioner och metoder, vilket innebär att forskningsmiljön vid JMK karakteriseras av tvärvetenskaplighet. Detta inkluderar politisk och populär kommunikation, media och rasism, högerpopulism och nationalism/nativism, miljökommunikation och kritisk geopolitik, media och genus, kommunikation och aktivism, mobilisering och organisation liksom studier av digitala medier, algoritmer och framväxande kommunikationsteknologier.  

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att inom ämnet medie-och kommunikationsvetenskap bedriva forskning (60%) samt undervisning, inklusive handledning och examination av examensarbeten (40%) på grund- och avancerad nivå. Innehavaren förväntas bidra till att stärka forskningen inom ämnet vid institutionen genom vetenskapliga publikationer och genom att söka externa forskningsbidrag samt delta i institutionens interna arbete.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen, eller har uppnått motsvarande vetenskapliga kompetens, högst fem år före ansökningstidens utgång. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av biträdande lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet ska ägnas lika stor omsorg. Såväl den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten ska vara så väldokumenterad att kvaliteten går att bedöma.  Den sökande ska ha visat god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. 
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet för anställningen. Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning på såväl grundnivå som på avancerad nivå inom ämnet.

Stor vikt fästs vid:

 • Pedagogisk skicklighet visad genom undervisning och handledning på grund-och avancerad nivå.
 • En väl genomarbetad plan för forskning under anställningstiden.
 • Dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
Vikt fästs vid:

 • Att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället.
Internationella kontakter och internationell erfarenhet genom utländsk forskningsvistelse, utbildning, publicering och arbete är meriterande.

Vid bedömningen kommer även att beaktas den lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor
Biträdande lektor är en meriteringsanställning. För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst fyra år. Anställningen kan förlängas till sex år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t. ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för humanvetenskap, för mer information: Kriterier för befordran.

Övriga upplysningar
Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Anja Hirdman, tfn 08-16 31 94, hirdman@ims.su.se eller av studierektor Kristina Widestedt, tfn 08-16 47 82, kristina.widestedt@ims.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 2130, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2022-10-31