Quick facts

  • Odense
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Business economics
 • Economy
 • Social science

Subjects:

 • Dean / Head of Department

Apply by: 2022-02-09

Dekan

Published 2022-01-14

Indledning
SDU, Syddansk Universitet, søger en relationsstærk, visionær og inspirerende dekan til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Stillingen er attraktiv og rummer mange muligheder. Grundene er mange, herunder:
 • Afsættet er SDU’s og Det Samfundsvidenskabelige Fakultets stærke forskningsmiljøer, der har stor erfaring med tværdisciplinært samarbejde, og som udvikler banebrydende viden og løsninger til gavn for samfundet. SDU har siden 2019 haft et særligt strategisk fokus på at arbejde med FN’s verdensmål både for at medvirke til at løse store og længerevarende
 • samfundsudfordringer, og fordi verdensmålene er egnede til at samle universitetets kernefagligheder. SDU arbejder løbende med at dyrke stærke kernefagligheder og tværvidenskabeligt samarbejde.
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er veldrevet og har en god økonomi. Fakultetets forskere leverer forskning af høj kvalitet, og de er synlige i debatten. Hertil kommer, at der findes en lang række talentfulde yngre forskere på fakultetet: Der er et stort potentiale i at forløse dette talent.
 • Som dekan kommer du til at stå i spidsen for en kreds af engagerede og dygtige medarbejdere og ledere, der samarbejder konstruktivt om de fælles opgaver, og som sammen finder løsninger på udfordringerne. Samarbejdet på tværs af institutterne er eminent, og den administrative understøttelse på fakultetet er ualmindelig god og velfungerende.
 • SDU er internationalt orienteret og er samtidig kendetegnet ved en stærk regional forankring med stor betydning for lokalområderne i og omkring Odense, Sønderborg, Esbjerg, Kolding, Slagelse og København. Herudover har universitetet aktiviteter i Flensborg. SDU er Region Syddanmarks forskningsog uddannelsespolitiske stemme, der taler med vægt både lokalt, regionalt,
 • nationalt og internationalt. Den regionale forankring viser sig endvidere gennem et stærkt samarbejde med erhvervslivet såvel som med offentlige interessenter.
 • SDU er stadig et ungt universitet (etableret i 1966). Universitetet står på de klassiske akademiske dyder som fri, kritisk og uafhængig forskning og uddannelse, men er i sin organisation og sin tilgang ikke tynget af traditioner. Universitetet er kendetegnet ved en særlig pionerånd, der giver gode forudsætninger for, at ledere, medarbejdere og studerende som en sammentømret organisation trækker i arbejdstøjet sammen, når der opstår udfordringer. SDU er kendt for utraditionelle løsninger, f.eks. det testbaserede optag, som er inspiration for den øvrige uddannelsessektor. SDU er  – gør god ledelse bedre 3 kendetegnet ved at være en attraktiv arbejdsplads for ansatte og ved at have et godt studiemiljø for de studerende
Denne job- og personprofil indeholder for det første en beskrivelse af de væsentligste opgaver og udfordringer, som Det Samfundsvidenskabelige Fakultet – og dermed den nye dekan – vil stå over for (jobprofilen). For det andet indeholder den en beskrivelse af de kompetencer, som SDU forventer, at den nye dekan har (personprofilen). Profilen indeholder også en beskrivelse af SDU’s organisering.

Hvis du motiveres af opgaverne og udfordringerne, og hvis du har kompetencerne, bør du søge stillingen.

Du kan sidst i profilen læse mere om selve ansættelsesprocessen, og du kan se, hvor du kan finde mere information om universitetet og jobbet.

Jobprofil
Dekanen er fakultetets øverste leder og refererer til rektor. Som øverst ansvarlig for den daglige ledelse af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet vil den nye dekan – sammen med det øvrige dekanat og fakultetets institutledere – fortsat stræbe efter excellence i forskning og uddannelse, ligesom dekanen forventes at engagere sig bredt i alle dagsordener, der har betydning for fakultetet. Dekanen er ansvarlig for den strategiske udvikling af fakultetet.

Som medlem af SDU’s direktion (bestående af rektoratet og SDU’s dekaner) forventes dekanen også at engagere sig konstruktivt i det tværgående arbejde.

SDU’s stærke regionale forankring og betydning indebærer, at dekanen forventes at fastholde og udbygge relationerne til universitetets mange interessenter på lokalt,
regionalt, nationalt og internationalt niveau. Det drejer sig om relationer til politikere, erhvervsliv, embedsmænd, fonde, andre universiteter, professionshøjskoler mv. Den regionale forankring skal sikres i form af strategisk rigtige partnerskaber, f.eks. ved at styrke samarbejdet med OUH, men også andre regionale aktører (f.eks. Media City Odense samt kommunerne og erhvervslivet i regionen).

Hovedparten af fakultetets aktiviteter finder sted i Odense, men den regionale forankring manifesterer sig tydeligt gennem de fem øvrige campusser. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er til stede i Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg. Den nye dekan forventes at have fokus på den fortsatte sammenhængskraft på tværs af uddannelses- og forskningssteder.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets vision er at være dét samfundsvidenskabelige fakultet i Danmark, der mest intenst og effektfuldt aktiverer viden og skaber værdi for  – gør god ledelse bedre 4 samfundet. Fakultetets vision indebærer således en ambition om at producere forskning og uddannelse af så høj en kvalitet, at fakultetet kan gøre en markant positiv
forskel for det omgivende samfund. Med afsæt heri har fakultetet udformet et konceptualiseringspapir, der rummer bud på, hvordan det er muligt at forstå koblingen
mellem kvalitet og relevans. Dekanen forventes i sin tilgang til ledelsesopgaven at tage afsæt i strategien.

Du kan læse fakultetets strategi og konceptualiseringspapiret her: https://bit.ly/3qgEaM6 Af eksempler på større opgaver og udfordringer, som den nye dekan vil stå over for i den kommende periode, kan følgende nævnes: 
 • En videreførelse og videreudvikling af fakultetet med afsæt i fakultetets strategi og de initiativer, der er taget på fakultetet de seneste år, f.eks. etableringen af SDU Business School.
 • Et engagement i de igangværende initiativer og debatter om regionalisering af uddannelser(med udgangspunkt i den politiske aftale fra juni 2021 om ”flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet” og SDU’s svar herpå).
 • Et fokus på at geare fakultetets indsats for at opnå flere eksterne midler. Dekanen har et særligt ansvar for at påvirke den forskningspolitiske dagsorden i fakultetets favør og derigennem skabe grundlag for ekstern finansiering.
 • Et fokus på ledelse, synlighed, transparens, medinddragelse og medbestemmelse på de indre linjer. Det bliver en opgave for den nye dekan at sikre, at fakultetets mange stemmer og fagligheder inddrages til rette tid og på den rette måde – uden at det går ud over sammenhængs- og eksekveringskraften.
 • Et fortsat fokus på at fremme kvalitet/excellence i forskning og uddannelse og på mulighederne for at styrke fakultetets efter- og videreuddannelsesindsats.
Personprofil
SDU søger en ny dekan, der har følgende kompetencer (i ikke prioriteret rækkefølge):
 • Er en anerkendt forsker inden for et eller flere af fakultetets forskningsområder på mindst lektorniveau – og har undervisningserfaring på universitetsniveau. Kan løfte sig fra sit eget felt og demonstrere en forståelse for fakultetets videnskabelige bredde.
 • Har indsigt i og forståelse for vilkårene for universitetsledelse, som kan være opnået gennem ledelseserfaring på højt niveau på en videregående uddannelsesinstitution. Har erfaring med ledelse af selvledende medarbejdere. – gør god ledelse bedre 5
 • Er en samlende, retningssættende og synlig figur: vil være en tydelig profil indadtil, der evner at formulere en klar og sammenhængende retning for fakultetet. Kan skabe følgeskab med afsæt i SDU’s og fakultetets værdier og særkender. Har et helhedssyn på universitetet, de studerende og medarbejdergrupperne – og evner at lytte til og gå i dialog med dem på en respektfuld måde. Vil sætte et konstruktivt samarbejde med de kollegiale organer i højsædet.
 • Har udsyn (lokalt, regionalt, nationalt og internationalt) – en god forståelse for universitetets samspil med omverdenen og har erfaring med samarbejde med denne omverden. Er opsøgende, netværksskabende og samarbejdende udadtil. Vil have en ambition om at påvirke den omverden, SDU er en del af: vil engagere sig lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
 • Har politisk tæft og et stærkt strategisk afsæt. Kan samtidig nemt zoome ind og ud – fra det overordnede, strategiske perspektiv til det driftsmæssige, medarbejdermæssige og økonomiske perspektiv.
 • Er relationsstærk, visionær og inspirerende.
 • Er processikker, beslutningsdygtig og eksekverende – kan drive de for fakultetets udvikling nødvendige handlinger fremad med sans for at skabe og vedligeholde ejerskabet til beslutningerne.
 • Har en nærværende, delegerende og anerkendende ledelsesstil og er samtidig beslutningsdygtig og resultatsøgende. Kan holde fast i det, der er besluttet – og eksekvere på det.
 • Er en dygtig kommunikator, der kan tale til og med mange målgrupper og har talent for at få det komplekse til at fremstå klart. Kan og vil deltage i den offentlige debat og positionere fakultetets holdninger og intentioner på en klar og forståelig måde og vise, hvordan samfundsvidenskab er til gavn for samfundet.
 • Er robust: har stor personlig integritet og en betydelig arbejdskapacitet.
Om SDU – baggrund og organisation
Baggrund
SDU er Danmarks tredjestørste universitet målt på antal studerende. Universitetets samlede indtægter overstiger 3 mia. kr. årligt. SDU skaber værdi for og med samfundet ved at forske og give uddannelse af høj kvalitet og relevans for den omkringliggende verden og de kommende generationer. Med afsæt i fri, kritisk og uafhængig forskning og uddannelse arbejder SDU strategisk med bæredygtig udvikling (FN’s 17 verdensmål). Dette kræver stærke kernefagligheder, tværdisciplinært samarbejde og innovativ forskning og uddannelse, som er et kendemærke for SDU. SDU prioriterer samarbejde på tværs af videnskaber og metoder, der bevæger sig ad nye og endnu ukendte veje.
Læs mere om SDU’s vision og mission her: https://bit.ly/3w6N9iL.

Med udgangspunkt i universitetets seks campusser sikrer SDU et geografisk bredt udbud af forskning og uddannelser.

SDU har 78 bacheloruddannelser, 77 kandidatuddannelser og 11 erhvervskandidatuddannelser. Studenterbestanden i 2020 udgjorde i alt 26.748 studerende (opgjort pr. 1. oktober 2020). Af den samlede studenterbestand i 2020 var knap 13 % internationale studerende, og 16 % var studerende på efter- og videreuddannelsesområdet. I 2020 dimitterede i alt 6.784 studerende. Fordelingen af dimittenderne var 46 % bachelorer, 44 % kandidater og 10 %, der dimitterede efter deltidsuddannelser.

SDU uddelte i 2020 samlet 177 ph.d.-grader.

Antallet af medarbejdere ved SDU udgjorde i 2020 3.941 årsværk fordelt på 6.431 fuldtids- og deltidsstillinger (opgjort pr. 31. december 2020). Af disse var 1.031 internationale medarbejdere, hvoraf hovedparten var ansat i videnskabelige stillinger.

Organisation
Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og ansvarlig for universitetets aktiviteter. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets økonomi, organisation og strategi. Det er bestyrelsen, der indgår rammekontrakten samt aftaler strategiske mål og indikatorer for udviklingen af kerneopgaverne med uddannelses- og forskningsministeren. Bestyrelsen ansætter rektor, ligesom bestyrelsen efter indstilling fra rektor ansætter prorektor og universitetsdirektør. Bestyrelsen består af fem  – gør god ledelse bedre 7 eksterne medlemmer, to medarbejdere og to studerende. Bestyrelsesformand er Niels Thorborg.

Fællesrepræsentantskabet består af ti eksterne medlemmer. Fællesrepræsentantskabet skal ifølge vedtægten følge universitetets virksomhed og udvikling, og Fællesrepræsentantskabet orienteres således om og drøfter aktuelle emner af betydning for SDU. Medlemmerne af Fællesrepræsentantskabet er udpeget i deres personlige egenskab og skal tilsammen afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Der skal være medlemmer fra erhvervslivet, fra uddannelses- og kulturinstitutioner og andre af universitetets offentlige og private brugere og aftagere. Universitetets øverste daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen fastlægger.

Rektoratet består af rektor, prorektor og universitetsdirektøren. Rektoratet er drivende for de nødvendige forandringer på SDU, hvor udvikling og nytænkning indgår som et naturligt element i den daglige ledelse på fakulteter, på institutter og i fællesadministrationen. Rektoratet udgør en sammenhængende ledelse, hvor medlemmerne forventes at involvere sig i alle spørgsmål og emner. Den konkrete fordeling af arbejdsopgaverne aftales løbende i rektoratet. For tiden varetager prorektor den overordnede ledelse på forskningsområdet.

Direktionen udgøres af rektor, prorektor, universitetsdirektøren og dekanerne for universitetets fem fakulteter: Det Humanistiske Fakultet, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet. Fakulteterne, der ledes af dekanerne, understøttes af Fællesadministrationen, som ledes af universitetsdirektøren.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ledes af dekanatet, der udgøres af dekanen, prodekanen for forskning, prodekanen for uddannelse og lederen af SDU Business School. Fakultetet er organiseret med i alt seks institutter samt to fakultære centre, som beskæftiger sig med et bredt spektrum af forskningsområder og uddannelsesretninger. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er til stede i Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg.

Læs mere om dekanatet her:
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/samfundsvidenskab/moedos/ledelsen/dekanatet.

Læs mere om de to fakultære centre her:
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/samfundsvidenskab/institutter_centre.

Læs mere om Det Samfundsvidenskabelige Fakultet her:
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/samfundsvidenskab.

Administrationen er organiseret i de to fagligt-administrative enheder SAMFUddannelse og SAMF-Forskning, Økonomi og Sekretariat, som betjener dekan, prodekaner, studerende, medarbejdere og ledelse.

Læs mere om SAMF-Uddannelse her:
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/samfundsvidenskab/moedos/organisationen/udd

Læs mere om SAMF-Forskning, Økonomi og Sekretariat her:
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/samfundsvidenskab/moedos/organisationen/foes

Nedenfor kan du se organisationsdiagrammer for SDU og for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Ansættelsesproces
SDU har nedsat et ansættelsesudvalg, der med hjælp fra Genitor gennemfører ansættelsesprocessen.

Du kan søge stillingen via Genitors hjemmeside, https://genitor.dk, eller på https://www.sdu.dk/da.

Ansøgningsfristen er den 9. februar 2022.

Du søger stillingen ved at sende en motiveret ansøgning og dit bud på en vision for Det Samfundsvidenskabelige Fakultets udvikling i de kommende år (maks. 4 sider). Vedlæg
endvidere CV samt dokumentation for faglige kvalifikationer svarende til mindst lektorniveau. Hvis du ikke er bedømt kvalificeret til en sådan stilling, skal du medsende en publikationsliste, hvor det skal angives, hvilke publikationer, maks. 10, der medsendes til bedømmelse.

Ansættelsesudvalget mødes den 11. februar og udvælger kandidater til første samtalerunde. Hvis du bliver udvalgt, så hører du fra os umiddelbart herefter.

Vi gennemfører første samtalerunde den 21. februar, og anden samtalerunde den 25. februar.

Mellem de to samtalerunder gennemfører Genitor et testforløb og indhenter referencer. Testforløbet omfatter: personlighedstesten NEO-PI-3, der er markedets bredest funderede og bedst dokumenterede
 • begavelsestesten IST-2000R, der er en omfattende og nuanceret test til vurdering af generel intelligens
 • en opfølgende testsamtale, hvor vi med udgangspunkt i personligheds- og begavelsestestene drøfter dine kompetencer i forhold til den foranstående personprofil, og hvor du får en mundtlig feedback fra konsulenten. 
Vi indhenter referencer for at validere oplysninger og vurderinger. Vi indhenter typisk tre referencer, og det sker i alle tilfælde efter forudgående aftale med dig.
 • Vi udarbejder en skriftlig kandidatvurdering, og den udgør den samlede afrapportering af testforløbet og referencetagningen. Vurderingen indeholder:
 • resultaterne fra personlighedstesten og begavelsestesten
 • en vurdering af dine kompetencer i forhold til personprofilen
 • en generel vurdering af din ledelsesadfærd – gør god ledelse bedre 11
 • en specifik vurdering af dine ledelsesmæssige styrker og svagheder i forhold til det konkrete job
 • en konklusion vedr. match. 
Vi sender vurderingen til dig forud for anden samtalerunde, hvor du får mulighed for at kommentere vurderingen over for ansættelsesudvalget. Vi præsenterer og gennemgår vurderingen for ansættelsesudvalget i forbindelse med anden samtalerunde.

Rektor forventer at træffe beslutning om ansættelse umiddelbart efter anden samtalerunde.

Forventet tiltrædelse er den 1. april 2022 eller snarest derefter.

Yderligere information
Universitetet har en meget informativ hjemmeside: https://www.sdu.dk/da. vis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte rektor Jens Ringsmose på tlf. 4022 7621 eller rektor@sdu.dk. Hvis du i øvrigt ønsker en drøftelse af dine muligheder i jobbet, er du meget velkommen til at kontakte partner i Genitor Martin Isenbecker på tlf. 2565 9231 eller mi@genitor.dk. Alle henvendelser behandles fortroligt. 

Similar jobs

Published: 2022-01-10
 • Durham
 • Full time
Published: 2022-01-22
 • Stockholm
 • Full time
Published: 2022-01-13
 • Durham
 • Full time