Quick facts

  • Stockholm
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Biology
 • Chemistry

Subjects:

 • Phd
 • Researcher

Apply by: 2021-09-25

Doktorand i zoologisk systematik och evolutionsforskning

Published 2021-08-30

Ref.nr SU FV-2969-21

vid Zoologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-09-25.

Zoologiska institutionen är en av institutionerna inom den naturvetenskapliga fakulteten med ca 50 anställda och ca 40 studenter. Zoologiska institutionen är en vital och internationell miljö för forskning och utbildning, och består av fem avdelningar i nära samverkan: ekologi, etologi, funktionell morfologi, populationsgenetik samt systematik och evolutionsforskning. Centrum för paleogenetik är ett forskningscentrum som är gemensamt finansierat av Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet.

Projektbeskrivning
Zoologiska institutionen utlyser en 4-årig anställning som doktorand, med placering på Centrum för paleogenetik i Stockholm. Projektet syftar till att använda en kombination av modernt och förhistoriskt DNA för att undersöka den postglaciala återkoloniseringen av Skandinavien. Analyserna kommer göras på ett flertal olika vertebrater med hjälp av de senaste teknikerna inom genomsekvensering. Doktorandprojektet kommer vara en del av ett bredare forskningsprogram finansierat av Vetenskapsrådet kallat ”Skandinaviens Pionjärer”, där interaktionen mellan tidiga människor, djur och växtsamhällen kommer undersökas. Doktoranden kommer arbeta inom Love Daléns forskningsgrupp (se www.palaeogenetics.com/ld) vid Centrum för paleogenetik på Stockholms universitets campus, och han/hon kommer även vara affilierad till Naturhistoriska riksmuseet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet zoologisk systematik och evolutionsforskning att den sökande har godkänt resultat på kurser om minst 120 högskolepoäng i biologi och med godkänt resultat genomfört ett självständigt arbete om minst 30 hp på avancerad nivå i zoologisk systematik,  evolutionsforskning, ekologi, populationsgenetik, bioinformatik eller liknande ämne.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Andra viktiga kriterier för bedömningen är erfarenhet inom populationsgenetik, bioinformatik och laborativ DNA-analys.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Love Dalén, love.dalen@nrm.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
och att bifoga följande dokument

 • personligt brev (max 1 sida)
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.