Quick facts

  • Stockholm
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Mathematics
 • Biology
 • Chemistry

Subjects:

 • Phd
 • Researcher

Apply by: 2021-09-30

Doktorander i matematikämnets didaktik knutna till forskarskolan RelMaS (2)

Published 2021-08-30

Ref.nr SU FV-2530-21

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) har omkring 120 anställda. Undervisningen är i första hand inriktad mot grund- och ämneslärarutbildning, men institutionen ger även magister- och masterutbildningar i såväl matematikämnets som naturvetenskapsämnenas didaktik.

Den forskning som bedrivs vid institutionen innefattar alla nivåer i skolsystemet och flera forskare arbetar med praktiknära forskningsdesigner. Forskningen i matematikämnets didaktik är bland annat inriktad på elevers matematiska tänkande och resonemang, studenters matematiska begreppsutveckling, bedömning av matematiklärande, flerspråkighet och kulturell mångfald i matematikundervisningen, frågor om inkludering och exkludering i relation till matematikämnet, matematiklärares lärande och professionella utveckling.

Forskningen inom naturvetenskapsämnenas didaktik är inriktad på undervisning och lärande i biologi, fysik och kemi och rör bland annat frågor om identitetsskapande, hållbar utveckling, semiotiska resurser, laborativt arbete, sex- och samlevnad, extramurala lärmiljöer såsom museer och flerspråkiga klassrum. Genom analyser av läroplaner eller klassrumsinteraktioner utvecklas didaktiska modeller som kan stödja lärares beslutsfattande rörande innehåll och undervisningsmetoder.

Läs mer om institutionen på www.mnd.su.se. För mer information om forskningsmiljöerna vid MND, se hemsidorna för matematikdidaktik respektive naturvetenskapsdidaktik.

Projektbeskrivning
Doktorandernas avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för forskarskolan RelMaS som är finansierad av Vetenskapsrådet och ges i samarbete mellan universiteten i Stockholm, Malmö och Uppsala. En första kohort doktorander antogs till forskarskolan 2021 och vi antar i och med denna utlysning vår andra kohort. Målet med forskarskolan är att öka forskningskompetensen inom lärarutbildningen avseende matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Det specifika syftet med forskarskolan är att utveckla praktiknära forskning som analyserar och utvecklar didaktiska modeller för att göra matematik och naturvetenskapsundervisning relevant. Temat för RelMaS är matematikens och naturvetenskapens roll för ungas möjligheter att navigera och transformera samtida miljömässiga och samhälleliga utmaningar. Detta kan inkludera studier av såväl undervisningens innehåll som utförande i relation till hur dessa kan göras meningsfulla för ungas möjligheter att utöva ett aktivt medborgarskap samt bidra till ett breddat deltagande i matematisk och naturvetenskaplig undervisning och utbildning.

Inom RelMaS utlyses totalt nio doktorandplatser, varav fyra placeras vid MND, Stockholms universitet. Doktorandprojekten kommer att röra två relaterade områden inom aktuell forskning i matematik- och naturvetenskapsdidaktik:

 1. att göra matematiskt och naturvetenskapligt innehåll i lärarutbildning och skola relevant genom att fokusera innehåll som syftar till ökad handlingskompetens och aktivt medborgarskap,
 2. att göra matematiskt och naturvetenskapligt innehåll relevant för att nå och engagera en mångfald av studenter/elever.
Metodologiskt närmar vi oss dessa tematiska dimensioner genom praktiknära forskningsdesigner där skolor och universitet samarbetar med målet att producera resultat som är nära knutna till skolans praktik. För dessa doktorandplatser ska projekten vara matematikdidaktiska eller ämnesövergripande matematikdidaktik/naturvetenskapsdidaktik.

För mer information se hemsidan för RelMaS.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet matematikämnets didaktik:

Lärarexamen innefattande ämnet matematik. Godkända kurser motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom området matematikämnets didaktik inklusive ett examensarbete om minst 15 hp.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet matematikämnets didaktik med inriktning mot högskolans matematik:

Godkänt resultat på kurser om minst 180 hp i något matematiskt ämnesområde inklusive ett självständigt arbete om 15 hp. Godkända kurser motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom området matematikämnenas didaktik inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, den sökandes dokumenterade kunskaper i vetenskaplig teoribildning och metod samt den sökandes analytiska förmåga, initiativförmåga och samarbetsförmåga. Vid bedömning av forskningsplanen kommer hänsyn tas till den vetenskapliga kvaliteten och relevansen för forskarskolans tematik.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. Tillträde förväntas senast 2022-01-01.

Anställning som doktorand med lön enligt SU:s doktorandstege. Mer information om allmänna villkor finns på Naturvetenskapliga fakultetens hemsida (www.science.su.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/anstallning-finansiering).

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av projektledaren för RelMaS2 Anna Danielsson (professor i naturvetenskapsämnenas didaktik), tfn 08-120 765 72, anna.danielsson@mnd.su.se, Paola Valero (projektledare för RelMaS1 och professor i matematikämnets didaktik), 08-1207 68 21 eller 072-148 9334, paola.valero@mnd.su.se, eller studierektor för forskarutbildningen, docent Eva Norén, tfn 08-1207 66 29, eva.noren@mnd.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatserna via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
och att bifoga följande dokument

 • Ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av att doktorera inom ramen för forskarskolan RelMaS (max 1000 ord). Om du söker flera av de utlysta doktorandtjänsterna vid MND och/eller RelMaS-doktorandtjänster vid flera universitet ber vi dig att prioritera mellan tjänsterna i ansökan.
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser.
 • En forskningsplan (max 2000 ord) som beskriver ett doktorandprojekt inom ramen för RelMaS.
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • dina egna uppsatser/självständiga arbeten/rapporter av relevans för forskarutbildning i matematikämnets eller naturvetenskapsämnenas didaktik samt (max 6 filer).
 • Eventuella rekommendationsbrev och andra handlingar den sökande önskar åberopa
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!                                              

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Similar jobs