Quick facts

  • Stockholm
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Linguistics
 • Literature
 • Social science

Subjects:

 • Phd

Apply by: 2021-10-15

Doktorander i översättningsvetenskap (2)

Published 2021-09-08

Institutionen för svenska och flerspråkighet är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med ca 150 anställda och ca 2 000 studenter per läsår. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) – med utbildning i och forskning om översättning och tolkning – ingår i Institutionen för svenska och flerspråkighet. TÖI söker nu två doktorander inom översättningsvetenskap. Den översättningsvetenskapliga forskning som bedrivs vid TÖI har olika inriktning, med metoder utvecklade från bl.a. sociologi, språk-, kommunikations- och kognitionsvetenskap.

Forskarutbildningsämne
Doktorandernas avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för forskarutbildningsämnet översättningsvetenskap, som har två grenar: översättning och tolkning.

Den översättningsvetenskapliga grenen översättning studerar såväl den skönlitterära  och fackspråkliga översättningens agenter, produkter och praktiker, som alla typer av medieöversättning, exempelvis undertextning för film och TV, både från sociala och kognitiva perspektiv.

Den översättningsvetenskapliga grenen tolkning omfattar främst områdena konferenstolkning, tolkning i offentlig sektor och teckenspråkstolkning (inklusive dövblindtolkning), men även andra områden inom tolkning såsom syntolkning och skrivtolkning.

Doktorandplatserna är förlagda till TÖI i Stockholm. Utlysningen är öppen för alla former av översättningsvetenskaplig forskning. Prioriteras gör dock ansökande, som kan delta i undervisning på svenska, samt med projekt som anknyter till existerande forskning på TÖI (se www.tolk.su.se för mer information).

Som doktorand vid Humanistiska fakulteten har du möjlighet att delta i fakultetens forskarskola, vars teman och kurser är präglade av mångvetenskapliga och interdisciplinära samarbeten. Här har du även chansen att höja kvaliteten i din utbildning genom det utbyte som gemenskapen med doktorander från andra ämnen och institutioner erbjuder.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet översättningsvetenskap. För tillträde till denna utbildning på forskarnivå i översättningsvetenskap krävs att du med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp i översättningsvetenskap, lingvistik, tvåspråkighet eller språk inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:

TIDIGARE MERITER
1. Utbildning i allmänhet. Bedömning av såväl djup som bredd i tidigare utbildning

2. Vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen enligt följande bedömningskriterier:
 • Kritisk förmåga
 • Analytisk förmåga
 • Kreativitet
 • Självständighet
Vid bedömningen skall också tidsaspekten beaktas; dvs. i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga alstren, en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling.

FORSKNINGSPLAN
Till ansökan ska fogas en forskningsplan där sökanden redogör för sitt planerade forskningsprojekt. Redogörelsen ska innehålla problemformulering/ar, teoretisk förankring och idéer om metoder för datainsamling och dataanalys. Planen bedöms med avseende på:
 • Relevans
 • Originalitet
 • Genomförbarhet inom given tidsram (dvs. under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid)
SAMARBETSFÖRMÅGA
Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t ex referenser, intyg eller intervjuer.

HANDLEDARKOMPETENS
Sökande antas beroende av tillgänglig handledarkompetens.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i översättningsvetenskap finns på:
https://www.hum.su.se/polopoly_fs/1.459637.1571745413!/menu/standard/file/ASP%20%C3%96vers%C3%A4ttningsvetenskap%20HFN%20181016.pdf

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Yvonne Lindqvist (studierektor) yvonne.lindqvist@su.se  och Jan Pedersen (föreståndare, TÖI) jan.pedersen@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
och att bifoga följande dokument
 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:
  - Problemformulering/ar
  - Teoretisk förankring
  - Potentiella metoder för datainsamling och -analys
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.