Quick facts

  • Stockholm
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Educational Sciences

Subjects:

 • Phd
 • Researcher

Apply by: 2021-10-01

Doktorander i specialpedagogik (2)

Published 2021-08-30

Ref.nr SU FV-2572-21

vid Specialpedagogiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-10-01.

Vid Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillvägagångssätt, vilket väl speglar den tvärvetenskapliga karaktär som kännetecknar specialpedagogik som vetenskapligt ämne. Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Fokus ligger på att undersöka hur pedagogiska miljöer kan stödja eller hindra utveckling, lärande och socialisation hos barn och vuxna.

Vi undersöker hur svårigheter kan förebyggas genom att studera samspelet mellan individ och miljö, identifiera skydds- och riskfaktorer på olika nivåer för personer med funktionsnedsättning, personer i socialt utsatta situationer, barn och elever i behov av stöd.

Forskningen omfattar såväl studier av demokrati, värdegrundsfrågor, mänskliga rättigheter utifrån frågor om inkludering och delaktighet, såväl som frågor om hur gynnsamma pedagogiska miljöer skapas för alla barn och ungdomar. Andra frågor som studeras handlar om vad olika funktionsnedsättningar kan innebära för den enskilda människan och för det sammanhang denna är en del av.

Forskarutbildningsämne
Doktorandtjänsterna ingår i Forskarskolan om pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare och finansieras av Vetenskapsrådet 2021-2026. Forskarskola om pedagogik och särskild begåvning för lärarutbildare utvecklar kunskap om särskilt begåvade elever i svensk förskola och skola med syfte är att bygga kapacitet i Sverige, vad gäller forskning om inkluderande undervisning för särskilt begåvade elever. Karlstads universitet (Kau), Mälardalens högskola (MDH) och Stockholms universitet (SU) antar sammanlagt nio doktorander. Utlysning och antagning sker separat vid Kau, MDH och SU. Visst samråd vid antagningsprocessen kan förekomma.

Doktoranderna följer i övrigt läroplanerna för forskarutbildningarna vid de respektive lärosätena. Vid Stockholms universitet antas två doktorander till forskarutbildningen i specialpedagogik. Forskarskolan för lärarutbildare innebär att doktoranderna vid en aktivitetsgrad på 100 % kommer att undervisa på 20 % i lärarutbildningar på Specialpedagogiska institutionen. För mer information om forskarskolans inriktning, se: forskarskolans webbplats.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i specialpedagogik har den som har: fullgjort kurser om minst 90 hp i specialpedagogik eller i för utbildningen på forskarnivå i specialpedagogik relevant ämne; minst 15 av högskolepoängen skall utgöras av uppsats på avancerad nivå; eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Undervisningen meddelas på svenska och engelska.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Kriterier som används för bedömning är:

 • förtrogenhet med forskningsområdet
 • analys och upplägg i tidigare arbeten
 • metodologisk och vetenskaplig förmåga
 • förtrogenhet med det forskningsområde avhandlingen avser
 • förmåga att uttrycka sig skriftligt i akademisk genre.
Som underlag för bedömningen används forskningsplanen, tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Tidigare utbildning, arbetserfarenhet och akademiska arbeten inom det specialpedagogiska området, och i synnerhet inom temat särskild begåvning, är meriterande. Givet forskarskolans inriktning ska forskningsprojekten utveckla kunskap av relevans för lärarutbildningarna.

Läs mer om bedömningsprocessen i den Allmänna Studieplanen på websidan: www.specped.su.se/forskning/utbildning-på-forskarnivå.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av kontaktperson för forskarskolan vid Stockholms universitet, professor Mara Westling Allodi, mara.allodi@specped.su.se, eller av studierektor för forskarutbildningen Jenny Wilder, jenny.wilder@specped.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.