Quick facts

  • Stockholm
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Educational Sciences

Subjects:

 • Researcher
 • Research Assistant

Apply by: 2021-09-01

Forskningssekreterare (forskare)

Published 2021-07-01

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att samman­ställa forskningsresultat och att finansiera prak­tiknära skolforskning. Målgruppen för institutets verksamhet är förskollärare och lärare samt andra verksamma i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. På institutet i Solna strand är vi i dag 15 medarbe­tare, varav cirka hälften är disputerade forskare. Vi engagerar dess­utom externa forskare i våra projekt. Vi erbjuder stimulerande arbets­uppgifter, en kreativ arbetsmiljö och viss flexibilitet att förlägga delar av arbetstiden i hemmet.

Arbetsuppgifter
Forskningssekreteraren (forskaren) ska inom verk­samhetsområdet Forskningsfinansiering ansvara för planeringen och genomförandet av utlysning och fördelning av forsk­ningsbidrag som genomförs med stöd av det så kallade Prismasystemet hos Vetenskaps­rådet samt strategiska uppgifter i anslutning till institutets forsknings­utlysning.

Uppgifterna som forskningssekreterare (forskare) innebär bland annat att

 • ta fram underlag till Skolforskningsnämnden inför dess beslut om inriktningen av den årliga utlys­ningen av forskningsbidrag
 • rekrytera granskare och vara föredragande vid beslut om sam­mansättningen av berednings­grupper
 • bereda anvisningar för sökande av forskningsbidrag respektive för granskare
 • biträda direktören och beredningsgruppernas ordförande under beredningsprocessen
 • göra regelbundna uppföljningar av igångsatta projekt och analysera långsiktiga trender för utlysningen och beviljade projekt
 • analysera utlysningen ur ett jämställdhetsperspektiv
 • delta i institutets forskningskommunikation.
Forskningssekreteraren (forskaren) har även uppgifter inom verksam­hetsområdet Forskningssammanställningar. Inom området ingår att sammanställa och tillgängliggöra forsknings­resultat om metoder och arbetssätt i undervisningen, i systematiska forsknings­sammanställningar och andra typer av produkter. I dina uppgifter kan ingå att

 • ansvara för planering och genomförande av projekt
 • leda och samordna projektgrupper med medarbetare från institutet och externa experter/forskare
 • svara för att resultaten sammanställs och medverka till att de presen­teras på ett, för de verksamma inom skolväsendet, användbart sätt
 • medverka vid insatser för att sprida och tillgängliggöra resultaten
 • delta i andra medarbetares projekt samt i institutets arbete med att besvara remisser och i andra, ofta mer interna, processer vid myndigheten.
Arbetet som forskningssekreterare innebär kontakter med forskar­samhället och myndigheter samt samverkan inom institutet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Som forskningssekreterare (forskare) ska du ha en avslutad forskar­utbildning inom relevant område i relation till myndighetens verksam­hetsområde.

Du ska vara analytisk och ha lätt för att sätta dig in i nya kun­skapsområ­den, vara väl förtrogen med att läsa och granska vetenskaplig text samt vara noggrann och resultat­inriktad.

Erfarenhet av arbete med forskningsfinansiering och forsknings­administration värderas högt.

Du ska vidare ha

 • förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat och kunna hantera stora informationsmängder
 • förmåga att arbeta självständigt
 • förmåga att samarbeta med andra och att bygga nätverk
 • förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har

 • breda kunskaper om olika forskningsmetoder
 • tidigare erfarenhet av att arbeta med systematiska forsknings­sammanställningar
 • arbetat med metod- eller kvalitetsutveckling
 • arbetat som projektledare.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Deltid kan också diskuteras, men i så fall med primär inriktning på arbete med forskningsfinansiering. För tjänsten tillämpas provtjänstgöring i sex månader. Tillträde efter överenskommelse.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta kanslichef Eva Wallberg, e-post: eva.wallberg@skolfi.se, tel: 08-523 29 801, direktör Camilo von Greiff, e-post: camilo.von.greiff@skolfi.se, tel: 08-523 29 820 eller Anna Hedman (SACO), e-post: anna.hedman@skolfi.se, tel: 08-523 29 805.

Skolforskningsinstitutet strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Ansökan
Ansökan ska vara Skolforskningsinstitutet tillhanda senast 1 september 2021.

Mejla din ansökan till info@skolfi.se, bifoga personligt brev och CV. Ange Dnr Skolfi 2021/73 Ansökan forskningssekreterare (forskare) i ämnesraden.

Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Similar jobs

Published: 2021-06-29
 • Uppsala
 • Full time
Published: 2021-07-09
 • South Lanarkshire
 • Full time
Published: 2021-07-01
 • Stockholm
 • Full time