Quick facts

  • Stockholm
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Social science

Subjects:

 • Professor

Apply by: 2022-09-05

Professor i barn- och ungdomsvetenskap, inriktning förskola

Published 2022-06-02

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 150 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom förskoledidaktik, barn- och ungdomsvetenskap, barnkultur och fritidspedagogik. Denna utlysning är kopplad till ämnet förskoledidaktik och den är förlagd till Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF).

Ämne/ämnesbeskrivning
Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne vid institutionen med inriktning mot barns och ungdomars levnadsvillkor och socialisation. Barns och ungdomars kulturella kontexter, som familjen, förskolan och skolan, kamratgruppen, media och olika samhällsförhållanden är av intresse för institutionen.

Utlysningen gäller en professur i barn- och ungdomsvetenskap inriktning förskola, vilket innebär att utveckla ämnet förskoledidaktik. Befattningen är därmed tvärvetenskapligt orienterad med fokus på förskolans utbildning och verksamhet i samtida och historiska perspektiv. Här ryms frågor om barns lek, lärande, meningsskapande och utforskande av skilda ämnesinnehåll, såsom exempelvis språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Även pedagogiska och didaktiska överväganden kring barns etiska och estetiska förhållningssätt, lek, utveckling och lärande ingår. Förskollärares profession, dokumentation, utvärdering och bedömning är av intresse för förskoledidaktik. Vidare rymmer ämnet övergripande frågor om hur lagar och politiska beslut, samt andra strukturella faktorer påverkar barns villkor och lärprocesser i förskolan historiskt och i nutid. I förskoledidaktik används teorier och metoder från såväl samhällsvetenskap som humaniora.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att bedriva egen forskning samt att medverka till att utveckla institutionens forskning med inriktning mot förskoledidaktik, initiera och organisera forskningsprojekt, undervisa och handleda på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå, utveckla utbildningen på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå samt bidra till institutionens samverkan med det omgivande samhället. I anställningen ingår även att fullgöra lednings- och administrativa uppdrag.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser inom området för anställningen som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse.

För behörighet krävs även omfattande och väl dokumenterad forskning inom förskolans område och med relevans för ämnet förskoledidaktik.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och handledning inom området för anställningen på grund-, avancerad-, och forskarnivå. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid tvärvetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området för anställningen. Vid bedömningen av den tvärvetenskapliga skickligheten är det särskilt meriterande med forskning inom området för tjänsten.

Stor vikt fästs vid
 • Att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
 • Vid framgångsrik forskarhandledning visad genom aktiv huvudhandledning av minst en forskarstuderande fram till godkänd disputation.
 • En väl genomarbetad plan för forskning.
 • Förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal.
 • Administrativ skicklighet visad genom ledning av forskning och undervisning.
 • Dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • Att informera om forskning och utvecklingsarbete nationellt och internationellt.
Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt samt genomgången forskarhandledarutbildning.

Övriga upplysningar
Då samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland professorerna ser fakulteten gärna att kvinnor söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och forskarhandledarutbildning, och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, ska genomgå sådana utbildningar under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Mats Börjesson, tfn 08-120 76 218, mats.borjesson@buv.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kay Artle, tfn 08-16 4049, kay.artle@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Similar jobs

Published: 2022-08-06
 • Stockholm
 • Part time
Published: 2022-08-07
 • Stockholm
 • Part time