Quick facts

  • Ås
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Biology
 • Technology

Subjects:

 • Postgraduate

Apply by: 2022-10-05

Stipendiat i komparativ kreftgenetikk hos hund

Published 2022-09-14

Om stillingen
Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for prekliniske fag og patologi er det ledig en stipendiatstilling innen kreftforskning på jurkreft hos hund. Dette er en åremålsstilling med varighet på tre år. Den som tilsettes vil bli tilknyttet faggruppe for medisinsk genetikk

Stillingen er del av et 4-årig prosjekt «Multiple breast malignancies in dogs; improved understanding of disease progression by human-canine comparison” som er finansiert av Norges forskningsråd i samarbeid med NMBU. Prosjektet foregår i nært samarbeid med Institutt for kreftforskning, ved Oslo Universitetssykehus. I dette prosjektet vil ph.d.-kandidaten ta del i et større forskningsprosjekt som omhandler jurkreft hos hund og komparative studier mellom hund og menneske.

Kandidaten vil arbeide innen fagområder som molekylærgenetikk, morfologi og bioinformatikk og benytte seg av moderne metoder og utstyr som sekvensering, genprofilering, in situ vevsanalyser osv.

Informasjon om samarbeidspartner kan finnes her: https://ous-research.no/sorlie/

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Arbeidsoppgaver
Den som arbeide vil tilsettes vil arbeide innenfor følgende hovedområder;
 • Innsamling av egnet materiale fra pasienter/vev med jurkreft i samarbeid med veterinærer klinikere, DNA/RNA-analyser, ekspresjonsanalyse.
 • Delta i morfologisk klassifisering i samarbeid med spesialister i morfologi/patologi.
 • Ha hovedansvar for praktisk gjennomføring av molekylære analyser inkludert PCR, sekvensering, deteksjon av genetiske varianter, ekspresjonsanalyse, molekylær subklassifisering, in situ hybridisering, cellulært mikromiljø.
 • Arbeide ved laboratoriene både i Ås og Oslo, avhengig av de laboratorieteknikker/utstyr/veiledning som er nødvendig.
Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden. En plan for arbeidet må leveres i løpet av de første månedene av studiet. Det vil bli gitt nødvendig opplæring i de aktuelle områdene

Kompetanse
For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning enten som veterinær eller tilsvarende en femårig masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier: «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d.- programmet.

Søkeren må kunne dokumentere kunnskap og interesse for forskningsområdet.

Faglige kvalifikasjonskrav
Det kreves:
 • Veterinærmedisinsk/medisinsk utdanning med norsk autorisasjon. Master innen bioteknologi eller molekylærbiologi vil kunne vurderes.
 • Gode formuleringsevner i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
 • Interesse for molekylærgenetikk, morfologiske studier og
 • laboratoriearbeid.
 • Gode IKT-kunnskaper.
Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:
 • Erfaring innen laboratoriearbeid og molekylærgenetiske teknikker.
 • Kunnskap om genetikk.
 • Erfaring med undervisning eller formidling.
 • Sertifikat klasse B er en fordel.
Personlige egenskaper
Du må:
 • kunne arbeide selvstendig og i team
 • ha god kommunikasjons- og formidlingsevne
 • ha en sterk faglig motivasjon
 • ha god teknisk forståelse og like laboratoriearbeid
 • være tålmodig og nøyaktig
 • ta initiativ og være målrettet for å sikre framdrift i ph.d.-programmet
Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger
Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 ltr. 54-62 (NOK 501 200 - 573 900. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingene er åremålsstillinger

Nærmere opplysninger ved professor Frode Lingaas, tlf: +47 67232010, epost: frode.lingaas@nmbu.no  

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert. Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 05.10.2022

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:
 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Dokumenterte gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Om Veterinærhøgskolen
NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.
 
For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Similar jobs