Quick facts

  • Stockholm
 • Full time
 • Recruitment

Categories:

 • Economy
 • Social science
 • Computer science

Subjects:

 • Senior Lecturer

Apply by: 2021-10-07

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Published 2021-09-13

Institutionen för Mediestudier är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med drygt 85 anställda och ca 850 helårsstudenter per läsår. Institutionen har fyra grund- och forskarutbildningsämnen: filmvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap. Dessa är fördelade på tre enheter, film; journalistik och medier och kommunikation (JMK); samt mode. För ytterligare information om forskningsinriktningar och utbildning se www.ims.su.se

Ämne/ämnesbeskrivning
Medie-och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet omfattar studiet av mediernas samhällsroller både historiskt och i samtiden. Här finns en lång tradition av kritiska forskningsperspektiv på mediernas betydelse för makt, demokrati, politik och kultur. Verksamma forskare vid institutionen representerar både humanistiska och samhällsvetenskapliga traditioner och metoder, vilket innebär att forskningsmiljön karakteriseras av tvärvetenskaplighet.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser i första hand undervisning och handledning på grundutbildningen samt utveckling av nya kurser. Den sökande förväntas undervisa i teori och metod på grundnivå samt även bidra till institutionens kursutveckling och forskningsmiljö inom ämnet. Egen forskning ingår i tjänsten. Arbetsuppgifterna omfattar även administrativa uppgifter och samverkan med det omgivande samhället.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i medie-och kommunikationsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Då undervisningen huvudsakligen sker på svenska är dokumenterad förmåga att undervisa på svenska ett behörighetskrav.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen fästs särskild och lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom ett brett utbud av kurser på såväl grund- som avancerad nivå, samt genom handledning av examensarbeten. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup inom ämnet ska tillmätas betydelse. Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att arbeta med kursutveckling och pedagogisk utveckling. Vidare är även dokumenterad administrativ erfarenhet i ämnet meriterande.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet inom ämnet medie-och kommunikationsvetenskap beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Övriga upplysningar
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Anja Hirdman, tfn 08-16 31 94, hirdman@ims.su.se. eller av studierektor Mattias Ekman, ekman@ims.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Similar jobs

Published: 2021-09-21
 • Stockholm
 • Full time
Published: 2021-08-27
 • Regensburg
 • Full time
Published: 2021-08-31
 • Lübeck
 • Full time