Quick facts

    • Stockholm
  • Full time
  • Recruitment

Categories:

  • Mathematics

Subjects:

  • Assistant Professor

Apply by: 2024-08-01

Biträdande lektor i numeriska metoder

Published 2024-04-03

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet har en lång tradition av excellent forskning. Institutionen består av tre avdelningar: matematik, matematisk statistik och beräkningsmatematik. Forskare som arbetar vid avdelningen för beräkningsmatematik har kompetens som spänner över flera olika grenar, tex numerisk analys, datalogi, programlogik, maskininlärning och beräkningsbiologi, och på institutionen finns forskning om tex differentialoperatorer och maskininlärning. Det finns samarbeten med Fysikum, Meteorologiska institutionen, Bolincentret för klimatforskning, SciLifeLab, och andra institutioner i närområdet, inklusive Stockholm Trio.

Institutionen vill nu förstärka forskningen och kursutbudet inom numeriska metoder. 

Ämne
Numeriska metoder

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar numeriska metoder för exempelvis linjär algebra, optimering, stokastiska beräkningar, och lösning av partiella differentialekvationer.

Arbetsuppgifter
Forskning samt viss undervisning och handledning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande i matematik eller motsvarande ämne. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Anställningsvillkor
Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg (”tenure track”) och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).

För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap.

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut. 

Övriga upplysningar
Verksamheten vid avdelningen för beräkningsmatematik vid den Matematiska institutionen är till huvuddelen inriktad på matematiska aspekter och utveckling av numeriska metoder men även på tillämpning av numeriska metoder inom t.ex. klimatmodellering, beräkningsfysik, datavetenskap och maskininlärning.

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet lärare vid institutionen är män.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av docent Lars Arvestad, tfn 08-16 46 29, arve@math.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Mikael Stenberg, tfn 08-16 20 86, mikael.stenberg@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2024-08-01